Szukaj w działach:

Krajowy Plan Odbudowy i kto może z niego skorzystać

POSŁUCHAJ ARTYKUŁU

 

Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO)to dokument programowy określający cele związane z odbudową i tworzeniem odporności społeczno-gospodarczej Polski po kryzysie wywołanym pandemią COVID-19 oraz służące ich realizacji reformy strukturalne i inwestycje.

Dokument stanowi podstawę ubiegania się o wsparcie z europejskiego Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (ang. Recovery and Resilience Facility – RRF), ustanowionego Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/241 z dnia 12 lutego 2021 r.

Polska może skorzystać ze wsparcia o łącznej wartości 35,4 mld euro, w tym ze środków bezzwrotnych w wysokości 23,9 mld euro oraz pożyczek na preferencyjnych warunkach w kwocie ponad 11,5 mld euro.

Zgodnie z założeniami instrumentu RRF, celem strategicznym KPO jest odbudowa potencjału rozwojowego gospodarki utraconego w wyniku pandemii oraz wsparcie budowy trwałej konkurencyjności gospodarki i wzrost poziomu życia społeczeństwa w dłuższym horyzoncie czasowym, w szczególności poprzez przyspieszenie rozwoju niskoemisyjnej gospodarki o obiegu zamkniętym, która w sposób odpowiedzialny wykorzystuje zasoby środowiska, a także rozwój oparty na wykorzystaniu rozwiązań cyfrowych.

KPO koncentruje zatem swoje działania na sześciu europejskich filarach:

 1. zielona transformacja,
 2. transformacja cyfrowa,
 3. inteligentny, zrównoważony wzrost gospodarczy sprzyjający włączeniu społecznemu, w tym spójność gospodarcza, miejsca pracy, produktywność, konkurencyjność, badania naukowe, rozwój i innowacje, a także dobrze funkcjonujący rynek wewnętrzny z silnymi małymi i średnimi przedsiębiorstwami (MŚP),
 4. spójność społeczna i terytorialna,
 5. opieka zdrowotna oraz odporność gospodarcza, społeczna i instytucjonalna,
 6. polityki na rzecz następnego pokolenia, dzieci i młodzieży, takie jak edukacja i umiejętności.

Obszary wspierane z KPO

W strukturze KPO wyodrębniono 6 kluczowych komponentów:

 1. Odporność i konkurencyjność gospodarki;
 2. Zielona energia i zmniejszenie energochłonności;
 3. Transformacja cyfrowa;
 4. Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia;
 5. Zielona, inteligentna mobilność;
 6. Poprawa jakości instytucji i warunków realizacji Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
Obszary wspierane z KPO

 

Kto może skorzystać z KPO

Program określa 5 grup odbiorców:

 • Obywatele w ramach programów wsparcia wymiany źródeł ciepła i zwiększenia efektywności energetycznej budynków (czyste powietrze) oraz powszechnego dostępu do Internetu;

 • Przedsiębiorcy i przedsiębiorstwa, które otrzymają środki na dywersyfikację profilu działalności i odbudowę inwestycji, zarówno w sektorach najbardziej dotkniętych skutkami pandemii (np. sektor turystyki, kultury, gastronomii i handlu) oraz nowe inwestycje na rozbudowę potencjału innowacji, elektromobilności, wdrożenia zielonych technologii i produktów oraz rozwoju aplikacji i usług w zakresie cyfryzacji;
 • Samorządy terytorialne, otrzymujące wsparcie, m.in. w zakresie inwestycji w rozbudowę infrastruktury i środki transportu, zapewniające czyste środowisko i nowe możliwości inwestycyjne (m.in. wdrożenie reformy planowania i zagospodarowania przestrzennego, przygotowanie terenów inwestycyjnych, poprawa dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3, poprawa efektywności energetycznej szkół i obiektów lokalnej aktywności społecznej, zrównoważona gospodarka wodno-ściekowa oraz wodna na terenach wiejskich, kompleksowa zielona transformacja miast, budownictwo wielorodzinne o podwyższonych standardach energetycznych, cyfrowa infrastruktura szkół, modernizacja podmiotów leczniczych, w tym szpitali powiatowych, zero i niskoemisyjny transport zbiorowy, pasażerski tabor kolejowy);
 • Instytucje publiczne dostarczające podstawowe usługi społeczne (zdrowie, edukacja, rynek pracy), decydujące o poziomie jakości życia i perspektywach rozwojowych Polski;
 • Podmioty spoza systemu administracji publicznej (np. podmioty społeczne, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe - NGOs), korzystające ze wsparcia w zakresie realizowanych przez nie działań objętych interwencją KPO.

Więcej informacji na stronie: 
https://www.gov.pl/web/aktywa-panstwowe/krajowy-plan-odbudowy2


Źródło: gov.pl 


POWIĄZANE
Krajowy Plan Odbudowy dla Polski Krajowy Plan Odbudowy (KPO) to kompleksowy dokument określający cele związane z odbudową ...
Relacja z XII Konferencji Infrastruktura Polska i Budownictwo 22 czerwca w hotelu Sheraton Grand Warsaw miała miejsce XII edycja konferencji „Inf...
Partnerzy