Szukaj w działach:
Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną oraz innych usług świadczonych przez Staleo Sp. z o.o. w ramach portalu Staleo.pl

Spis treści:

Rozdział I Definicje

Rozdział II Postanowienia ogólne

Rozdział III Rodzaje i zakres usług świadczonych przez Usługodawcę

Rozdział IV Usługi świadczone drogą elektroniczną

Rozdział V Usługi świadczone drogą elektroniczną – Konto Klienta, Newsletter, Kooperator

Rozdział VI Postępowanie reklamacyjne

Rozdział VII Odstąpienie od umowy

Rozdział VIII Inne usługi

Rozdział IX Zasady płatności

Rozdział X Ochrona własności intelektualnej i prawa autorskie

Rozdział XI Sposoby rozwiązywania sporów, w tym pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów

Rozdział XII Udostępnianie materiałów, korzystanie z portali lub serwisów społecznościowych

Rozdział XIII Postanowienia końcowe, zmiana Regulaminu

Rozdział I
Definicje

Przez użyte w Regulaminie pojęcia pisane na początku wielką literą należy rozumieć:

Dzień roboczy - każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,

Inna usługa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Przedsiębiorcy na zasadach określonych w Regulaminie nie będąca Usługą świadczoną drogą elektroniczną,

Konto Klienta - Usługa świadczona drogą elektroniczną świadczona na rzecz Przedsiębiorcy dostępna jako zorganizowany zespół opcji i funkcji dostępnych dla Przedsiębiorcy na stronie internetowej Portalu umożliwiająca korzystanie z usług świadczonych przez Usługodawcę na zasadach określonych w Regulaminie lub umowie zawieranej między Usługodawca i Przedsiębiorcą.  

Multimedialna Zawartość Portalu – wszelkiego rodzaju materiały, treści, artykuły, informacje, dane, pliki, materiały audiowizualne umieszczone i dostępne w Portalu stanowiące własność Usługodawcy lub Użytkowników Portalu, 

Newsletter - Usługa świadczona drogą elektroniczną o charakterze dystrybucyjnym i marketingowym świadczona za pośrednictwem poczty elektronicznej na rzecz  Przedsiębiorcy przez Usługodawcę, umożliwiająca Użytkownikowi Portalu automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści zawierających informacje o najnowszych aktualnościach, technologiach, ogłoszeniach, wydarzeniach, notowaniach branżowych dotyczących przemysłu metalurgicznego, elektromaszynowego oraz przetwórstwa i obróbki tworzyw sztucznych i metali,

Ogłoszenie – informacja Przedsiębiorcy dotycząca oferowania lub poszukiwania przez niego określonych usług, rzeczy, klasyfikowana w bazach: maszyny, materiały, kooperacja, praca.

Portal – internetowy serwis funkcjonujący jako zorganizowana platforma informatyczno-informacyjna połączona z siecią Internet stanowiąca wyłączną własność Usługodawcy, umożliwiająca Użytkownikom Portalu na korzystanie z usług świadczonych przez Usługodawcę na zasadach określonych w Regulaminie lub umowie zawieranej między Usługodawca i Przedsiębiorcą, dostępna pod adresem internetowym https://staleo.pl i jego podstronach, dedykowany pomiotom z branży przemysłu metalurgicznego, elektromaszynowego oraz przetwórstwa i obróbki tworzyw sztucznych i metali,

Przedsiębiorca – Użytkownik Portalu będący przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów prawa cywilnego, a zatem osobą fizyczna, osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową z branży przemysłu metalurgicznego,  elektromaszynowego oraz przetwórstwa i obróbki tworzyw sztucznych i metali,

Regulamin – niniejszy Regulamin,

Rejestrujący – Przedsiębiorca dokonujący rejestracji w Portalu celem korzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę,

Trwały nośnik informacji - materiał lub narzędzie umożliwiające Użytkownikowi Portalu lub Usługodawcy przechowywanie informacji oraz umożliwiające dostęp do tych informacji w przyszłości i ich odtworzenie w niezmienionej postaci, na przykład: e-mail, korespondencja listowna, faks,

Usługa świadczona drogą elektroniczną - wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Użytkownika Portalu, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne,

Usługodawca – „Staleo” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prowadząca działalność gospodarczą pod adresem ul. Chóralna 16/32 93-328 Łódź, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000438311, NIP 9820373673, REGON 101492410,

Użytkownik Portalu – każdy podmiot który korzysta z Portalu, w tym również Przedsiębiorca,

Zamówienie – oświadczenie Usługodawcy oraz Przedsiębiorcy zapisane na Trwałym nośniku informacji określające w swojej treści zasady świadczenia Innych usług przez Usługodawcę na rzecz Przedsiębiorcy.

Rozdział II
Postanowienia ogólne

§ 1 Zasady ogólne korzystania z Portalu

 1. Regulamin określa warunki i zasady korzystania przez Użytkowania Portalu ze świadczonych przez Usługodawcę w ramach Portalu Usług świadczonych drogą elektroniczną, jak również warunki i zasady korzystania przez Przedsiębiorców z Innych usług oferowanych przez Usługodawcę.
 2. Przedmiotem Regulaminu pozostają w szczególności:
  1. Określenie rodzajów i zakresu usług świadczonych przez Usługodawcę, w tym Usług świadczonych drogą elektroniczną,
  2. Warunki świadczenia Usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym wymagania techniczne umożliwiające korzystania z tych usług oraz zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym,
  3. Warunki nawiązywania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług świadczonych drogą elektroniczną,
  4. Tryb postępowania reklamacyjnego w zakresie Usług świadczonych drogą elektroniczną,
  5. Stosowaną przez Usługodawcę politykę tzw. plików Cookies,
  6. Informacje o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z Usług świadczonych drogą elektroniczną,
  7. Zasady ochrony praw własności intelektualnej i praw autorskich,
  8. Warunki świadczenia przez Usługodawcę usług nie będących Usługami świadczonymi drogą elektroniczną, w tym Innych usług.
 3. Warunkiem korzystania z usług przez Użytkownika Portalu pozostaje przyjęcie postanowień Regulaminu poprzez przesłanie Usługodawcy na Trwałym nośniku informacji oświadczenia w tym zakresie. Użytkownik Portalu może przyjąć postanowienia Regulaminu także poprzez rozpoczęcie korzystana z Usług świadczonych drogą elektroniczną. 
 4. Usługodawca nieodpłatnie udostępnia Użytkownikowi Portalu treść Regulaminu, przez zawarciem umowy o świadczenie usług lub rozpoczęciem jej świadczenia, poprzez jego umieszczenie na stronie internetowej Portalu, jak również - na żądanie Użytkownika Portalu - w sposób, który umożliwia Użytkownikowi Portalu stałe pozyskiwanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu, w szczególności poprzez przesłanie go na wskazany przez Użytkownika Portalu adres poczty elektronicznej.
 5. Użytkownik Portalu może skontaktować się z Usługodawcą za pośrednictwem: Telefonu - pod numerem: + 48 799 312 812
  Adresu poczty elektronicznej: biuro@staleo.pl
  Korespondencyjnie na adres siedziby Usługodawcy.

§ 2 Ochrona danych osobowych

Zasady przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę oraz związane z tym prawa i obowiązku Użytkownika Portalu określone zostały w Polityce prywatności dostępnej na stronie internetowej Portalu.

§  3 Wymaganie techniczne niezbędne dla prawidłowego korzystania z Portalu, polityka plików Cookies, szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z Usług świadczonych drogą elektroniczną

Zasady przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę oraz związane z tym prawa i obowiązku Użytkownika Portalu określone zostały w Polityce prywatności dostępnej na stronie internetowej Portalu.

 1. Warunkiem prawidłowego korzystania z Portalu oraz świadczonych usług pozostają:
  1. Posiadanie dostępu do sieci Internet,
  2. Posiadanie urządzenia multimedialnego (komputer, tablet, laptop, smartfon itp.) z zainstalowanym zaktualizowanym oprogramowaniem służącym do korzystania z przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na urządzeniu multimedialnym danych i dokumentów HTML,
  3. Posiadanie aktywnej poczty elektronicznej,
  4. Włączona obsługa plików Cookies i skryptów,  
  5. Posiadanie wyłączonego adblocka tj. rozszerzenia dla przeglądarek internetowych umożliwiające blokowanie wyświetlania reklam.
 2. W przypadku korzystania przez Użytkownika Portalu ze sprzętu lub oprogramowania nie spełniającego wymogów technicznych o których mowa w pkt. 1, Usługodawca nie gwarantuje prawidłowego funkcjonowania Portalu oraz wyświetlania zawartych w nim treści, co może mieć wpływ na jakość i prawidłowość korzystania ze świadczonych usług.
 3. Szczegółowe zasady korzystania przez Usługodawcę z plików Cookies określone zostały w Polityce prywatności dostępnej na stronie internetowej Portalu. Pliki Cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są na Państwa urządzeniu w celu usprawnienia korzystania ze stron internetowych Portalu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 4. Szczegółowe informacje o zagrożeniach związanych z korzystaniem z usług w tym Usług świadczonych drogą elektroniczną określone zostały w Polityce prywatności dostępnej na stronie internetowej Portalu.
 5. Usługodawca zastrzega sobie możliwość prowadzenia prac konserwacyjnych i napraw mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i stabilności Portalu, a także związanych ze świadczonymi usługami mogących czasowo utrudnić lub uniemożliwić prawidłowe korzystanie przez Użytkownika Portalu ze świadczonych przez Usługodawcę usług. Informacja o terminie i czasie prowadzonych prac konserwacyjnych i napraw publikowana będzie w Portalu nie później niż 24 godziny przed rozpoczęciem prac. Wskazane powyżej okoliczności nie stanowią podstawy do jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych i żądań kierowanych wobec Usługodawcy. 

§ 4 Zakaz przesyłania treści o charakterze bezprawnym

 1. Zakazane jest dostarczanie do Portalu przez Użytkownika Portalu treści o charakterze bezprawnym w tym w szczególności naruszających dobra osobiste osób trzecich, a także podejmowanie działań mogących wpływać na prawidłowość działania Portalu.
 2. W razie otrzymania przez Usługodawcę zawiadomienia lub wiarygodnej informacji o bezprawnym charakterze danych dostarczonych przez Użytkownika Portalu, Usługodawca może uniemożliwić dostęp do tych danych, zablokować możliwość korzystania z usług w których treści takie zostały umieszczone albo usunąć je z Portalu.
 3. W przypadku otrzymania przez Usługodawcę zawiadomienia lub wiarygodnej informacji o bezprawnym charakterze danych dostarczonych przez Użytkownika Portalu, Usługodawca podejmuje niezwłocznie inne działania mające na celu zaprzestania przesyłania treści o charakterze bezprawnym przez Użytkownika Portalu.
 4. W przypadku przesyłania przez Użytkownika Portalu treści o charakterze bezprawnym w związku z zawartą umową o świadczenie usług albo w celu jej realizacji, Usługodawca ma możliwość niewykonania takiej usługi i odstąpienia od zawartej umowy o świadczenie takiej usługi. W przypadku o którym mowa zd. 1 Usługodawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 Dni roboczych od dnia zawarcia umowy o świadczenie usługi, wzywa Użytkownika Portalu do przesłania w terminie nie dłuższym niż 3 Dni robocze, treści nie zawierających elementów bezprawnych. Prawo odstąpienia Usługodawca wykonuje w terminie nie dłuższym niż 5 Dni roboczych od dnia upływu terminu o którym mowa w zd. 2 na przesłanie treści nie zawierającej elementów bezprawnych. 

§ 5 Wyłączenia odpowiedzialności Usługodawcy 

 1. Usługodawca informuje, że w związku ze świadczonymi usługami współpracuje z Przedsiębiorcami uprawnionymi do zamieszczenia na stronie internetowej Portalu treści odnoszących się w sposób pośredni lub bezpośredni do tychże Przedsiębiorców.
 2. Usługodawca informuje, że z uwagi na źródło pozyskiwania treści o których mowa w pkt. 1, nie ponosi odpowiedzialności za ich merytoryczny kształt, prawdziwość oraz aktualność, jak również przydatność tych treści dla Użytkownika Portalu.
 3. Usługodawca nie gwarantuje, że korzystanie z usług przez niego świadczonych będzie skutkować uzyskaniem przez Użytkownika Portalu oczekiwanych przez niego efektów. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika Portalu, zawartych na stronie internetowej Portalu treści.
 4. Usługodawca nie gwarantuje, że działanie Portalu będzie przebiegało bez zakłóceń, błędów, przerw w jego funkcjonowaniu. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe funkcjonowanie Portalu z powodów wskazanych w zd. 1 w przypadku okoliczności za które odpowiedzialności nie ponosi, z zastrzeżeniem braku odpowiedzialności w przypadku o którym mowa w § 3 pkt. 5 i § 4 pkt. 2-4.
 5. Z uwagi na możliwość automatycznego przekierowania Użytkownika Portalu do serwisów internetowych, stron internetowych, danych i treści Przedsiębiorców (na przykład: przekierowanie do innej strony internetowej poprzez kliknięcie reklamy) oraz możliwość korzystania przez Użytkownika Portalu z usług świadczonych przez Przedsiębiorców, Usługodawca informuje, iż nie ponosi odpowiedzialności za działanie serwisów internetowych, stron internetowych i danych należących do Przedsiębiorców oraz dostarczanych przez nich treści, jak również prowadzoną przez nich politykę ochrony danych osobowych, treść stosowanych regulaminów, charakter świadczonych usług i inne czynności podejmowane przez Przedsiębiorców mające lub mogące mieć wpływ na zakres praw i obowiązków Użytkowników Portalu. Korzystanie z serwisów internetowych, stron internetowych, danych i treści dostarczanych przez Przedsiębiorców, dostępnych w skutek automatycznego przekierowania Użytkownika Portalu do tych serwisów, stron, danych, treści należących do Przedsiębiorców lub usług przez nich świadczonych, następuje na zasadach określonych przez tychże Przedsiębiorców.
 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez, lub u  Użytkownika Portalu powstałe w związku z korzystaniem z Portalu w sposób bezprawny, z naruszeniem Regulaminu oraz Polityki prywatności, jak również innych regulaminów, wzorców umów i umów dotyczących Użytkownika Portalu w związku ze świadczonymi usługami.
 7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane w związku z udostępnieniem przez Przedsiębiorcę swojego Loginu i Hasła osobom trzecim.  

Rozdział III
Rodzaje i zakres usług świadczonych przez Usługodawcę 

§ 6 Rodzaje usług

 1. Usługodawca świadczy następujące usługi:
  1. Usługi świadczone drogą elektroniczną – o których mowa w Rozdziale IV,
  2. Usługi świadczone drogą elektroniczną – Konto Klienta, Newsletter, Kooperator – o których mowa w Rozdziale V,
  3. Inne usługi – o których mowa w Rozdziale VIII,
 2. Usługi o których mowa w pkt. 1 lit a i b świadczone są bezpłatnie. Zasady świadczenia i odpłatności usług o których mowa w pkt. 1 lit. c reguluje odrębna umowa zawierana pomiędzy Usługodawcą, a Przedsiębiorcą, z uwzględnieniem postanowień Regulaminu. 
 3. Z usług o których mowa w pkt. 1 lit. a korzystać może każdy Użytkownik Portalu. Z usług o których mowa w  pkt. 1 lit. b i c korzystać może wyłącznie Przedsiębiorca. 

Rozdział IV
Usługi świadczone drogą elektroniczną

§ 7 Rodzaje usług świadczonych drogą elektroniczną na rzecz Użytkownika Portalu

 1. Usługodawca w ramach swojego Portalu świadczy na rzecz Użytkowników Portalu następujące Usługi świadczone drogą elektroniczną:
  1. Dostęp do Katalogu Przedsiębiorców (Firm)– pozwalający na wyszukiwanie danych kontaktowych oraz informacji odnoszących się do profilu i przedmiotu działalności gospodarczej Przedsiębiorców, sklasyfikowanych według przedmiotów ich działalności,
  2. Dostęp do bazy Ogłoszenia - Maszyny - pozwalający na wyszukiwanie, umieszczanych przez Przedsiębiorców w Portalu, informacji dotyczących urządzeń/maszyn, ich parametrów, wyposażenia oraz danych odnoszących się do Przedsiębiorców oferujących te urządzenia/maszyny,
  3. Dostęp do bazy Ogłoszenia - Materiały - pozwalających na wyszukiwanie, umieszczanych przez Przedsiębiorców w Portalu, informacji dotyczących materiałów/surowców, ich parametrów, cech oraz danych odnoszących się do Przedsiębiorców oferujących te materiały/surowce,
  4. Dostęp do bazy Ogłoszenia - Kooperacja - pozwalających na wyszukiwanie, umieszczanych przez Przedsiębiorców w Portalu, informacji dotyczących zapotrzebowania lub oferowania przez Użytkowników Portalu określonych usług oraz danych odnoszących się do tych Przedsiębiorców, 
  5. Dostęp do bazy Ogłoszenia - Praca - w Portalu pozwalających na wyszukiwanie, umieszczanych przez Przedsiębiorców w Portalu,  informacji dotyczących poszukiwania przez Przedsiębiorców pracowników, kontrahentów, współpracowników oraz danych odnoszących się do tych Przedsiębiorców,
  6. Możliwość przeglądania i zapoznawania się przez Użytkowników Portalu z pozostałą Multimedialną Zawartością Portalu.
 2. Usługi o których mowa w pkt. 1 świadczone są na rzecz Użytkownika Portalu wyłącznie w celu w jakim zostały umieszczone w Portalu, a zatem w celach reklamowych i marketingowych Przedsiębiorców, udzielania informacji o ich usługach, przedmiocie działalności i danych kontaktowych Przedsiębiorców, a w przypadku Multimedialnej Zawartości Portalu wyłącznie w celach informacyjnych i reklamowych. 

§ 8 Zasady korzystania z usług 

 1. Użytkownicy Portalu korzystający z usług o których mowa w § 7 pozostają anonimowi, do chwili aż sami nie zdecydują inaczej.
 2. Świadczenie usług o których mowa w pkt. 1 następuje z chwilą wyświetlenia strony internetowej Portalu, w następstwie wpisania w wyszukiwarce internetowej adresu internetowego głównej strony internetowej Portalu, adresu internetowego podstrony Portalu lub skorzystania z przekierowania do takich stron Portalu.
 3. Zakończenie korzystania z usług o których mowa w § 7 następuje z chwilą zakończenia/zamknięcia/wyjścia ze strony lub podstrony Portalu.

Rozdział V
Usługi świadczone drogą elektroniczną – Konto Klienta, Newsletter, Kooperator 

§ 9 Rodzaje usług, podmioty uprawnione do korzystania z usług 

 1. Usługodawca świadczy w ramach swojego Portalu Usługę świadczoną drogą elektroniczną – Konto Klienta, Newsletter, Kooperator. 
 2. Użytkownikiem Portalu w zakresie Usług świadczonych drogą elektroniczną o których mowa w pkt. 1 może być wyłącznie Przedsiębiorca. 
 3. Każdy Przedsiębiorca ma możliwość założenia w Portalu tylko jednego Konta Klienta. W przypadku założenia w Portalu Konta Klienta Przedsiębiorca nie ma możliwości korzystania z  usługi Newsletter lub Kooperator, z wykorzystaniem tego samego adresu poczty elektronicznej. 

§ 10 Konto Klienta 

 1. Celem skorzystania z usługi Konto Klienta koniecznym jest dokonanie rejestracji w Portalu.
 2. Przeprowadzenie rejestracji wymaga wykonania następujących czynności:
  1. Wybrania opcji „zarejestruj się” w zakładce Portalu - „Przyłącz się”,
  2. Wypełnienia formularza rejestracji poprzez podanie wymaganych w nim danych i informacji. Do wymaganych dla prawidłowej rejestracji danych należy wskazanie: danych identyfikujących Przedsiębiorcę tj. firmy, adresu poczty elektronicznej służącej do kontaktu z Usługodawcą, NIP, wskazanie branży w której działa Przedsiębiorca,
  3. Zapoznania się i akceptacji treści Regulaminu,
  4. Wybrania opcji „Rejestruj” wyrażającej wolę założenia Konta Klienta.
 3. Z chwila dokonania czynności o której mowa w pkt. 2 lit. d na urządzeniu multimedialnym Rejestrującego wyświetlana jest informacja o prawidłowym wypełnianiu formularza. Wysłany formularz stanowi ofertę zawarcia z Usługodawcą umowy, której przedmiotem jest świadczenie przez Usługodawcę Konta Klienta i usług z nim powiązanych o których mowa poniżej.
 4. Usługodawca zastrzega sobie możliwość dokonania weryfikacji spełniania przez Rejestrującego się warunku o którym mowa w § 9 pkt. 2. Usługodawca zastrzega możliwość nie świadczenia usługi Konto Klienta w przypadku stwierdzenia, że Rejestrujący się nie spełnia warunku o którym mowa w § 9 pkt. 2. W przypadku o którym mowa w zd. 2 Usługodawca niezwłocznie po dokonanej weryfikacji przesyła na wskazany w procesie rejestracji adres poczty elektronicznej informację o efekcie weryfikacji oraz braku możliwości świadczenia usługi Konto Klienta. 
 5. W przypadku pozytywnej weryfikacji o której mowa w pkt. 4 zd. 1, lub braku takiej weryfikacji, na wskazany w procesie rejestracji adres poczty elektronicznej Usługodawca wysyła informację zawierającą w swojej treści dane odnoszące się do ustalonego indywidualnego Loginu i Hasła umożliwiającego dostęp do Konta Klienta oraz edytowania zawartych w nim informacji. 
 6. Zawarcie umowy o świadczenie usługi Konto Klienta następuje z chwilą dokonania przez Usługodawcę czynności o której mowa w pkt. 5.
 7. Założenie Konta Klienta pozostaje równoznaczne z korzystaniem przez Przedsiębiorcę z usługi Profil firmy w wersji Gratisowej o której mowa w Rozdziale VIII § 16.
 8. Założenie Konta Klienta pozostaje równoznaczne z korzystaniem przez Przedsiębiorcę z usługi Newsletter o której mowa w § 11.
 9. Przedsiębiorca z chwilą założenia Konta Klienta, niezależnie od uprawnień o których mowa w pkt. 5, 7 i 8, uzyskuje dostęp do dodatkowych opcji i funkcji Portalu związanych z możliwością świadczenia przez Usługodawcę Innych usług o których mowa w Rozdziale VIII.
 10. Umowa o świadczenie usługi Konto Klienta zawierana jest na czas nieoznaczony. Zakończenie korzystania z usługi Konto Klienta następuje z chwilą przesłania Usługodawcy na Trwałym nośniku informacji oświadczenia Przedsiębiorcy o treści wyrażającej wolę rozwiązania umowy o świadczenie tej usługi. Oświadczenie takie może być przesłane w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej. Rozwiązanie umowy oświadczenie usługi Konto Klienta następuje z chwilą złożenia w tym zakresie oświadczenia przez Przedsiębiorcę.
 11. Rozwiązanie  umowy o świadczenie Usługi Konto Klienta jest równoznaczne z rozwiązaniem umów o świadczenie innych usług, chyba że postanowienia Regulaminu lub umowa między Przedsiębiorcą i Usługodawcą stanowi inaczej.  

§ 11 Newsletter

 1. Celem skorzystania z usługi Newsletter koniecznym jest:
  1. Dokonanie zapisu do usługi Newsletter w odpowiedniej zakładce Portalu albo
  2. Korzystanie z usługi Konto Klienta. 
 2. W przypadku o którym mowa w pkt. 1 lit. a wymagane jest wykonanie następujących czynności:
  1. Wybór odpowiedniej zakładki Portalu – „Newsletter”,
  2. Wypełnienia formularza rejestracji poprzez podanie wymaganych w nim danych i informacji. Do wymaganych dla prawidłowej rejestracji danych należy wskazanie: danych identyfikujących Przedsiębiorcę tj. firma Przedsiębiorcy oraz adresu poczty elektronicznej służących do kontaktu z Usługodawcą,
  3. Zapoznanie się i akceptacja treści Regulaminu,
  4. Wybranie opcji „Zapisz się” wyrażającej wolę korzystania z usługi  Newsletter.
 3. Z chwila dokonania czynności o której mowa w pkt. 2 lit. d na urządzeniu multimedialnym Rejestrującego wyświetlana jest informacja o prawidłowym wypełnianiu formularza. Wysłany formularz stanowi ofertę zawarcia z Usługodawcą umowy, której przedmiotem jest świadczenie przez Usługodawcę usługi Newsletter.
 4. Usługodawca zastrzega sobie możliwość dokonania weryfikacji spełniania przez Rejestrującego się warunku o którym mowa w § 9 pkt. 2. Usługodawca zastrzega możliwość nie świadczenia usługi Newsletter w przypadku stwierdzenia, że Rejestrujący się nie spełnia warunku o którym mowa w § 9 pkt. 2. W przypadku o którym mowa w zd. 2 Usługodawca niezwłocznie po dokonanej weryfikacji przesyła na wskazany w procesie rejestracji adres poczty elektronicznej informację o efekcie weryfikacji oraz braku możliwości świadczenia usługi Newsletter.
 5. W przypadku pozytywnej weryfikacji o której mowa w pkt. 4 zd. 1, lub braku takiej weryfikacji, na wskazany w procesie rejestracji adres poczty elektronicznej Usługodawca wysyła wiadomość mailową zawierającą potwierdzenie zawarcia umowy o świadczenie usługi Newsletter.
 6. Zawarcie umowy o świadczenie usługi Newsletter następuje z chwilą dokonania przez Usługodawcę czynności o której mowa w pkt. 5.
 7. W przypadku o którym mowa w pkt. 1 lit. b skorzystanie z usługi Newsletter następuje z chwilą zawarcia umowy na korzystanie z usługi Konto Klienta tj. w chwili o której mowa w § 10 pkt. 6.  
 8. W przypadku o którym mowa w pkt. 7, na wskazany w procesie rejestracji o której mowa w § 10 pkt. 2 adres poczty elektronicznej Przedsiębiorca otrzymuje wiadomość potwierdzającą zawarcie umowy o korzystanie z usługi Newsletter.
 9. Umowa o świadczenie usługi Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony. Zakończenie korzystania z usługi Newsletter i rozwiązanie z tym zakresie umowy następuje z chwilą złożenia Usługodawcy na Trwałym nośniku informacji oświadczenia Przedsiębiorcy o treści wyrażającej wolę rozwiązania umowy o świadczenie tej usługi. Oświadczenie takie może być przesłane w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zakończenie korzystania z usługi Newsletter następuje również z chwilą dokonania czynności kliknięcia w link (hiperłącze) - „Wypisz mnie” umieszczonej w Newsletterze przesyłanym na adres poczty elektronicznej Użytkownika Portalu.
 10. Usługa Newsletter świadczona jest w sposób periodyczny tj. raz w tygodniu poprzez przesyłanie Newslettera na adres poczty elektronicznej Użytkownika Portalu. 

§ 12 Kooperator 

 1. Celem skorzystania z usługi Kooperator koniecznym jest:
  1. Złożenia zapytania w odpowiedniej zakładce Portalu albo 
  2. Skorzystanie z usług świadczonych przez Usługodawcę w ramach usługi Konto Klienta.
 2. W ramach usługi Kooperator Przedsiębiorca ma możliwość wysłania z wykorzystaniem Portalu zapytania dotyczącego możliwości świadczenia usług, dostawy towarów przez innych posiadających Konto Klienta Przedsiębiorców z wybranych branż, na wskazane przez nich adresy poczty elektronicznej. W ramach usługi Kooperator Przedsiębiorca ma możliwość dodatkowo publikacji zapytania  w ramach bazy Ogłoszeń-Kooperacja.
 3. W ramach usługi Kooperator Przedsiębiorca upoważniony jest wyłącznie do składania zapytań o których mowa w pkt. 2. Ogłoszenia inne niż zapytania, o których mowa w zd. 1, odnoszące się do oferowania przez Przedsiębiorcę swoich usług lub towarów i ich reklamowania oraz przesyłania za pośrednictwem usługi Kooperator informacji handlowych, nie są przez Usługodawcę publikowane w Portalu. Postanowienia § 4 dotyczące zakazu przesyłania treści o charakterze bezprawnym stosuje się. 
 4. W przypadku o którym mowa w pkt. 1 lit. a, złożenie zapytania wymaga wykonania następujących czynności:
  1. Wybranie opcji  „Kooperator wyślij zapytanie ofertowe do firm i dodaj ogłoszenie kooperacji” z odpowiedniej zakładce Portalu,
  2. Wypełnienia formularza zapytania poprzez podanie wymaganych w nim danych i informacji. Do wymaganych dla prawidłowego wysłania zapytania danych należy wskazanie: tematu zapytania, treści zapytania, danych kontaktowych tj. adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu kontaktowego, wskazania branży której zapytanie dotyczy,
  3. Wybrania opcji publikacji zapytania na giełdzie kooperacji dostępnej dla Przedsiębiorców posiadających Konto Klienta,
  4. Zapoznanie się i akceptacji treści Regulaminu,
  5. Wybranie opcji „Wyślij” wyrażającej wolę korzystania z usługi Kooperator.
 5. Z chwila dokonania czynności o której mowa w pkt. 4 lit. e na urządzeniu multimedialnym Rejestrującego wyświetlana jest informacja o prawidłowym wypełnianiu formularza. Zawarcie umowy następuje z chwilą dokonania czynności o której mowa w pkt. 2 lit. d, z zastrzeżeniem pkt. 6.
 6. Usługodawca zastrzega sobie możliwość dokonania weryfikacji spełniania przez Rejestrującego się warunku o którym mowa w § 9 pkt. 2. Usługodawca zastrzega możliwość nie świadczenia usługi Kooperator w przypadku stwierdzenia, że Rejestrujący się nie spełnia warunku o którym mowa w § 9 pkt. 2. Postanowienia § 10 pkt. 4-5 stosuje się odpowiednio. 
 7. Wykonanie umowy o świadczenie usługi Kooperator przez Usługodawcę w zakresie w jakim związana jest z wysłaniem z wykorzystaniem Portalu zapytania dotyczącego możliwości świadczenia usług, dostawy towarów przez posiadających Konto Klienta Przedsiębiorców z wybranych branż na wskazane przez nich adresy poczty elektronicznej następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 Dni roboczych od dnia zawarcia umowy. W przypadku wybrania przez Przedsiębiorcę opcji publikacji zapytania w bazie Ogłoszeń - Kooperacja zapytanie publikowane w ramach usługi Kooperator zamieszczane są w Portalu na okres 30 dni od dnia zawarcia umowy. 
 8. Zakończenie korzystania z usługi Kooperator i rozwiązanie umowy o świadczenie tej usługi następuje z chwilą wysłania zapytania dotyczącego możliwości świadczenia usług, dostawy towarów przez posiadających Konto Klienta Przedsiębiorców z wybranych branż na wskazane przez nich adresy poczty elektronicznej, a w przypadku wybrania przez Przedsiębiorcę opcji publikacji zapytania w ramach bazy Ogłoszeń - Kooperacja – po upływie 30 dni od dnia publikacji zapytania w bazie Ogłoszeń - Kooperacja, chyba że Przedsiębiorca i Usługodawca ustalą inną datę zakończenia korzystania z usługi.  

Rozdział VI
Postępowanie reklamacyjne 

§ 13 Postępowanie reklamacyjne 

 1. Użytkownicy Portalu mają możliwość składania reklamacji w sprawach dotyczących usług świadczonych przez Usługodawcę o których mowa w Rozdziale IV i V. 
 2. Reklamację należy składać na Trwałym nośniku informacji i przesyłać do Usługodawcy w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub korespondencyjnie. 
 3. Zgłoszenie reklamacyjne winno określać oznaczenie podmiotu zgłaszającego reklamację oraz jego adres do korespondencji, opis problemu związanego ze świadczoną usługą będącą przedmiotem reklamacji oraz oczekiwany sposób rozpatrzenia reklamacji.
 4. Reklamacja rozpatrywana jest przez Usługodawcę niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia jej odebrania przez Usługodawcę. 
 5. Stanowisko Usługodawcy w przedmiocie rozpatrzenia reklamacji wysyłana jest do Użytkownika Portalu na wskazany adres do korespondencji lub w inny określny przez Użytkownika Portalu sposób.  

Rozdział VII
Odstąpienie od umowy 

§ 14 Odstąpienie od umowy

Usługodawca informuje, że w przypadku w którym, z usług o których mowa w Rozdziale IV korzysta Użytkownik Portalu będący konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, stosownie do przepisów art. 38 pkt. 13 Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (tj. Dz.U. 2017.683) nie przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy z uwagi, że zawierana z konsumentem umowa dotyczy dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialny, a spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Rozdział VIII
Inne usługi

§ 15 Rodzaje Innych usług

 1. Usługodawca świadczy na rzecz Przedsiębiorcy następujące usługi:
  1. Profil firmy w wybranej przez Przedsiębiorcę wersji z pośród dostępnych wersji: Gratisowa, Mini, Max, Max Plus z uwzględnieniem postanowień § 16,
  2. Baner reklamowy, 
  3. Artykuł reklamowy,
  4. Linki sponsorowane w ramach świadczenia usługi o której mowa w pkt. 1 lit. c
  5. Patron sekcji,
  6. Film reklamowy.
 1. Usługodawca zastrzega możliwość wprowadzenia i świadczenia innych niż wskazane w pkt. 1 usług świadczonych na rzecz Przedsiębiorcy.

§ 16 Usługa Profil firmy

 1. Usługa Profil firmy świadczona jest Przedsiębiorcom korzystającym z usługi Konto Klienta.
 2. Usługa Profil firmy umożliwia Przedsiębiorcy opublikowanie w Portalu informacji Przedsiębiorcy odnoszących się do rodzaju prowadzonej przez niego działalności, danych kontaktowych, loga Przedsiębiorcy, opisu Przedsiębiorcy, jak również możliwość publikacji filmów, artykułów/informacji, zdjęć, ogłoszeń w poszczególnych bazach Ogłoszeń za zasadach określonych w Regulaminie. 
 3. Przedsiębiorca ma możliwość korzystania z usługi Profil firmy w wybranej przez siebie wersji z pośród dostępnych wersji: Gratisowa, Mini, Max, Max Plus. Zakres informacji o których mowa w pkt. 2 umieszczanych w Portalu uzależniony jest od wybranej wersji usługi. 
 4. Usługodawca świadczy usługę Profil firmy w wersji Gratisowa każdemu Przedsiębiorcy korzystającemu z usługi Konto Klienta. 
 5. W ramach usługi Profil firmy o której mowa w pkt. 4 Przedsiębiorca uzyskuje możliwość opublikowania w Portalu informacji odnoszących się do Przedsiębiorcy dotyczących:  
  1. Nazwy, adresu, numeru telefonu Przedsiębiorcy,
  2. Lokalizacji Przedsiębiorcy w formie mapy,
  3. Prezentacji Przedsiębiorcy Katalogu Przedsiębiorców (Firm) w 5 sekcjach,
  4. Dodawanie ogłoszeń w bazie Ogłoszeń - Praca oraz bazy Ogłoszeń - Kooperacja.
 6. Informacje o których mowa w pkt. 5 zostają uwidocznione w Portalu w Katalogu Przedsiębiorców (Firm) o którym mowa w Rozdziale IV § 7, sklasyfikowane według przedmiotów działalności Przedsiębiorcy w ten sposób, że pierwszeństwo wyświetlania w danym katalogu mają Przedsiębiorcy korzystający z usługi Profil firmy w wersji Max Plus, a w dalszej kolejności w wersji Max, Mini, Gratisowa. 
 7. Świadczenie usługi Profil firmy w wersji innej niż Gratisowa, następuje na podstawie odrębnej umowy zawieranej na czas określony między Przedsiębiorca i Usługodawcą na zasadach określonych w pkt. 8-13.
 8. Z chwilą założenia Konta Klienta Usługodawca przesyła na wskazany w procesie rejestracji adres poczty elektronicznej zaproszenie do zawarcia umowy o świadczenie Usługi Profil firmy w wersji innej niż Gratisowa.
 9. Z chwilą ustalenia przez Usługodawcę i Przedsiębiorcę rodzaju usługi mającej być przedmiotem umowy o której mowa w pkt. 8 oraz warunków jej świadczenia, w tym ceny usługi, Usługodawca przygotowuje dla Przedsiębiorcy dokument Zamówienia określający przedmiot umowy. Zamówienie przesyłane jest za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez Przedsiębiorcę adres poczty elektronicznej. Celem zawarcia umowy Przedsiębiorca odsyła na Trwałym nośniku informacji, drogą korespondencji pocztowej, do Usługodawcy podpisane przez osobę uprawioną do reprezentacji Przedsiębiorcy, Zamówienie. 
 10. Umowa o świadczenie usługi Profil firmy zostaje zawarta z chwilą dojścia podpisanego dokumentu Zamówienie do Usługodawcy.
 11. Zamówienie nie spełniające wymagań o których mowa w pkt. 9-10 nie jest traktowane jako skutecznie zmierzające do zawarcia umowy o świadczenie usługi przez Usługodawcę.
 12. Usługa Profil firmy w wersji Gratisowej świadczona jest przez Usługodawcę przez czas świadczenia na rzecz Przedsiębiorcy usługi Konto Klienta. Usługa Profil firmy w wersji o której mowa w pkt. 3 innej niż Gratisowa, świadczona jest przez Usługodawcę przez czas ustalony w umowie między Usługodawcą i Przedsiębiorcą, nie dłużej jednak niż przez czas świadczenia przez Usługodawcę usługi Konto Klienta.. 
 13. Rozwiązanie lub wygaśnięcie zawartej umowy o której mowa w pkt. 7 skutkuje równocześnie usunięciem z Portalu ogłoszeń i informacji Przedsiębiorcy z bazy Ogłoszeń – Maszyny oraz bazy Ogłoszeń - Materiały.  

§ 17 Usługa Baner reklamowy

 1. Usługa Baner reklamowy świadczona może być dla Przedsiębiorców korzystających z usługi Konto Klienta, jak również niezależnie od tego, na podstawie odrębnej umowy zawieranej przez Przedsiębiorcę z Usługodawcą. 
 2. Usługa Baner reklamowy pozwala Przedsiębiorcy na umieszczanie w ramach Portalu swojej reklamy/tablicy/banneru/grafiki w szczególności w postaci hiperłącza do strony internetowej Przedsiębiorcy. 
 3. Usługa Baner reklamowy świadczona jest przez Usługodawcę poprzez umieszczenie na stronie głównej Portalu reklamy/tablicy/banneru w lokalizacji i przez czas ustalony między Przedsiębiorcą i Usługodawcą w umowie o której mowa w pkt. 4. 
 4. Świadczenie usługi Baner reklamowy następuje na podstawie odrębnej umowy zawieranej na czas określony między Przedsiębiorcą i Usługodawcą określającej w szczególności wielkość i lokalizację reklamy/tablicy/baneru w Portalu, sposób przygotowania, okres publikacji w Portalu, cenę świadczonej usługi, właściwości oraz specyfikację techniczną, graficzną reklamy/tablicy/banneru. 
 5. Do zawierania i wykonania umowy o której mowa w pkt. 4 zastosowanie znajdują odpowiednio przepisy § 16 pkt. 8-11.
 6. Usługa Baner reklamowy stanowi element Multimedialnej Zawartości Portalu dostępnej dla każdego Użytkownika Portalu.
 7. Reklama/tablica/banner musi być przygotowany zgodnie z treścią zawartej umowy, w tym w szczególności zgodnie z ustaloną specyfikacją techniczną, graficzną, specyfiką Portalu jako dedykowanego pomiotom z branży metalowej; reklama/tablica/banner nie mogą w swojej treści bezpośrednio lub pośrednio zawierać treści o charakterze konkurencyjnym w stosunku do Usługodawcy. W przypadku naruszenia postanowień zd. 1, postanowienia § 4 pkt. 4 stosuje się odpowiednio.

§ 18 Artykuł reklamowy, Linki sponsorowane 

 1. Usługa Artykuł reklamowy świadczona może być dla Przedsiębiorców korzystających z usługi Konto Klienta, jak również niezależnie od tego, na podstawie odrębnej umowy zawieranej przez Przedsiębiorcę z Usługodawcą.
 2. Usługa Artykuł reklamowy świadczona jest przez Usługodawcę poprzez umieszczenie artykułu/informacji z zakładce „Z kraju i ze świata – artykuły” dostępnej na stronie głównej Portalu.
 3. Świadczenie usługi Artykuł reklamowy następuje na podstawie odrębnej umowy zawieranej na czas określony między Przedsiębiorcą i Usługodawcą określającej w szczególności treść artykułu/informacji, sposób jego przygotowania, dostarczenia, weryfikacji i publikacji, cenę świadczonej usługi, okres publikacji w Portalu, właściwości, treść oraz specyfikację techniczną, graficzną.
 4. Do zawierania i wykonania umowy o której mowa w pkt. 3 zastosowanie znajdują odpowiednio przepisy § 16 pkt. 8-11 niniejszego Rozdziału.
 5. Usługa Artykuł reklamowy stanowi element Multimedialnej Zawartości Portalu dostępnej dla każdego Użytkownika Portalu.
 6. Usługa Linki sponsorowane może być świadczona wyłącznie równocześnie ze świadczeniem przez Usługodawcę na rzecz Przedsiębiorcy usługi Artykuł reklamowy.
 7. Usługa Link sponsorowany świadczona jest poprzez umieszczenie w treści Artykułu reklamowego, hiperłącza umożliwiającego Użytkownikowi Portalu odwołanie do innego dokumentu lub innego miejsca w danym dokumencie, jak również informacji zawartych w innych zakładkach Portalu odnoszących się w szczególności do Przedsiębiorców świadczących określone usługi w danej branży, konkretnego Przedsiębiorcy, informacji o świadczonych usługach. 
 8. Świadczenie usługi Link sponsorowany następuje na podstawie odrębnej umowy na czas określony zawieranej między Przedsiębiorcą i Usługodawcą określającej w szczególności rodzaj i treść linku, sposób i okres jego funkcjonowania na stronie internetowej Portalu, cenę świadczonej usługi.
 9. Do zawierania i wykonania umowy o której mowa w pkt. 8 zastosowanie znajdują odpowiednio przepisy § 16 pkt. 8-11 niniejszego Rozdziału.
 10. Usługa Link sponsorowany stanowi element Multimedialnej Zawartości Portalu dostępnej dla każdego Użytkownika Portalu 
 11. Artykuł/informacja o których mowa w pkt. 2 muszą być przygotowane zgodnie z treścią zawartej umowy, w tym w szczególności zgodnie z ustaloną specyfikacją techniczną, graficzną, specyfiką Portalu jako dedykowanego pomiotom z branży metalowej; artykuł/informacja nie mogą w swojej treści bezpośrednio lub pośrednio zawierać treści o charakterze konkurencyjnym w stosunku do Usługodawcy. W przypadku naruszenia postanowień zd. 1 postanowienia § 4 pkt. 4 stosuje się odpowiednio. 

§ 19 Patron sekcji 

 1. Usługa Patron sekcji świadczona jest przez Usługodawcę dla Przedsiębiorców korzystających z usługi Konto Klienta.
 2. Usługa Patron sekcji pozwala na ukazanie logo/szyldu Przedsiębiorcy z chwilą „najechania” kursorem na określoną klasyfikację (sekcję) Przedsiębiorców w zakładce „Katalog firm” Portalu.
 3. Świadczenie usługi Patron sekcji następuje na podstawie odrębnej umowy zawieranej na czas określony między Przedsiębiorcą i Usługodawcą określającej w szczególności formę graficzną, treść logo/szyldu Przedsiębiorcy, sposób jego przygotowania, dostarczenia, weryfikacji i publikacji, cenę świadczonej usługi, właściwości, treść oraz specyfikację techniczną, graficzną
 4. Do zawierania i wykonania umowy o której mowa w pkt. 3 zastosowanie znajdują odpowiednio przepisy § 16 pkt. 8-11 niniejszego Rozdziału.
 5. Usługa Patron sekcji stanowi element Multimedialnej Zawartości Portalu dostępnej dla każdego Użytkownika Portalu.
 6. Logo/szyld o których mowa w pkt. 2 muszą być przygotowane zgodnie z treścią zawartej umowy, w tym w szczególności zgodnie z ustaloną specyfikacją techniczną, graficzną, specyfiką Portalu jako dedykowanego pomiotom z branży metalowej; logo/szyld nie mogą w swojej treści bezpośrednio lub pośrednio zawierać treści o charakterze konkurencyjnym w stosunku do Usługodawcy. W przypadku naruszenia postanowień zd. 1 postanowienia § 4 pkt. 4 stosuje się odpowiednio. 

§ 20 Film reklamowy 

 1. Usługa Film reklamowy świadczona może być dla Przedsiębiorców korzystających z usługi Konto Klienta, jak również niezależnie od tego, na podstawie odrębnej umowy zawieranej przez Przedsiębiorcę z Usługodawcą.
 2. W ramach usług Film reklamowy Usługodawca świadczy na rzecz Przedsiębiorcy usługę w postaci przygotowania filmów reklamowych/spotów video/spotów radiowych oraz innych multimedialnych materiałów reklamowych, których treścią pozostają w szczególności informacje dotyczące danego Przedsiębiorcy, stosowane przez niego rozwiązania technologiczne, produkowane i sprzedawane maszyny i urządzenia oraz rozwiązania technologiczne oraz procesy i procedury stosowania tych maszyn, urządzeń i procedur technologicznych, lub organizowanych przez nich wydarzeń, eventów.
 3. Świadczenie usługi Film reklamowy następuje na podstawie odrębnej umowy zawieranej między Przedsiębiorcą i Usługodawcą określającej w szczególności cenę, zasady i termin przygotowania Filmu reklamowego, możliwość jego publikacji na stronie internetowej Portalu.
 4. Do zawierania i wykonania umowy o której mowa w pkt. 3 zastosowanie znajdują odpowiednio przepisy § 16 pkt. 8-11 niniejszego Rozdziału.
 5. Usługa Film, w przypadku jej publikacji w Portalu stanowi element Multimedialnej Zawartości Portalu dostępnej dla każdego Użytkownika Portalu.
 6. Film reklamowy musi być przygotowany zgodnie z treścią zawartej umowy, w tym w szczególności zgodnie z ustaloną specyfikacją techniczną, graficzną, specyfiką Portalu jako dedykowanego pomiotom z branży metalowej; film reklamowy nie może w swojej treści bezpośrednio lub pośrednio zawierać treści o charakterze konkurencyjnym w stosunku do Usługodawcy. W przypadku naruszenia postanowień zd. 1 postanowienia § 4 ust. 4 stosuje się odpowiednio. 

Rozdział IX
Zasady płatności

§ 21 Zasady płatności  

 1. W przypadku, gdy Regulamin przewiduje, że świadczenie określonej usługi przez Usługodawcę nie jest bezpłatne świadczona usługa pozostaje odpłatna.
 2. Wszelkie płatności za usługi o których mowa w pkt. 1 dokonywane są w oparciu o wystawianą przez Usługodawcę fakturę VAT.
 3. Użytkownik Portalu zobowiązany jest do terminowego uiszczania kwot wskazanych w fakturze VAT z tytułu świadczonej usługi.  

Rozdział X
Ochrona własności intelektualnej i prawa autorskie

§ 22 Prawa autorskie

 1. Wszelkie dane, informacje oraz materiały zawarte w Portalu, w tym dane i materiały stanowiące Multimedialną Zawartością Portalu, jak również ich układ graficzny stanowią wyłączną własność Usługodawcy lub Użytkowników Portalu i stanowią przedmiot ochrony prawem autorskim, z zastrzeżeniem innych postanowień Regulaminu. 
 2. Zabronione jest wykorzystywanie przez Użytkowników Portalu danych, informacji oraz materiałów zawartych w Portalu w celach ich dalszego publicznego komercyjnego rozpowszechniania, oraz korzystania z nich w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, czy też naruszających postanowienia Regulaminu, z zastrzeżeniem postanowień Rozdziału XII lub umowy zawartej miedzy Użytkownikiem Portalu, a Usługodawcą.
 3. Usługodawca informuje, że w związku z podjętą przez niego z Przedsiębiorcami współpracą, w ramach Portalu zamieszczane są treści odnoszące się do tych Przedsiębiorców objęte lub mogące być przedmiotem ochrony prawem autorskim oraz prawem własności przemysłowej (znaki towarowe, zdjęcia, teksty, materiały multimedialne).
 4. Usługodawca informuje, że w chwilą wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Portalu jakichkolwiek danych, informacji oraz materiałów przez Użytkownika Portalu lub za jego zgodą w związku z realizacją usługi przez Usługodawcę, Użytkownik Portalu udziela Usługodawcy nieodpłatnej i niewyłącznej licencji z prawem do udzielenia sublicencji, do wykorzystania tych danych, informacji oraz materiałów w celach świadczenia umówionej usługi oraz na potrzeby Usługodawcy.
 5. Wykorzystanie o którym mowa w pkt. 4 odnosi się do następujących pól eksploatacji:
  1. Utrwalania i zwielokrotniania danych, informacji oraz materiałów w tym techniką cyfrową w Portalu,
  2. Niewyłącznego używania i wykorzystania danych, informacji oraz materiałów we wszelkiej działalności promocyjnej, reklamowej i informacyjnej prowadzonej rzecz Usługodawcę i podmioty przez niego wskazane, 
  3. Publicznego prezentowana, odtwarzania, wyświetlania danych, informacji oraz materiałów w Portalu oraz wszelkich wydarzeniach, eventach prowadzonych przez Usługodawcę lub w których Usługodawca uczestniczy,
  4. Wprowadzania danych, informacji oraz materiałów do obrotu przez Usługodawcę w celach promocyjnych, informacyjnych, reklamowych.
 6. Użytkownik Portalu o którym mowa w pkt. 4 oświadcza równocześnie, że posiada prawa autorskie do danych, informacji oraz materiałów o których mowa w pkt. 4 w zakresie umożliwiającym ich publikację w Portalu oraz że udzielenie licencji i działanie takie nie narusza praw osób trzecich. 
 7. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią o której mowa w pkt. 6 z jakimikolwiek roszczeniami w stosunku do Usługodawcy z tytułu naruszenia jej praw, w tym w szczególności praw autorskich, praw własności przemysłowej Użytkownik Portalu o którym mowa w pkt. 4 zobowiązany jest do zaspokojenia w pełnym przewidzianym prawem zakresie roszczeń tych osób trzecich, jak również roszczeń i szkód Usługodawcy powstałych w związku z roszczeniami tych osób trzech. 

Rozdział XI
Sposoby rozwiązywania sporów, w tym pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów

§ 23 Pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów 

 1. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń pozostają niezależne od procedury rozpatrzenia przez Usługodawcę reklamacji.
 2. Użytkownik Portalu ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń między innymi za pośrednictwem:
  1. złożenie wniosku do Stałego Polubownego Sądu działającego przy Wojewódzkich Inspektoratach Izb Handlowych,
  2. złożenie wniosku do Wojewódzkiego Inspektoratu Izby Handlowej o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego załatwienia sporu,
  3. możliwość skorzystania z bezpłatnej pomocy w sprawie polubownego załatwienia sporu w szczególności powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organizacji społecznych do których zadań statutowych należy ochrona praw konsumenta na przykład Europejskiego Centrum Konsumenckiego w Polsce,
  4. szczegółowe informacje dotyczące pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów dostępne są na stronach internetowych oraz siedzibach Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta, powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów. 

Rozdział XII
Udostępnianie materiałów, korzystanie z portali lub serwisów społecznościowych 

§ 24 Serwisy społecznościowe 

 1. Usługodawca w ramach Portalu umożliwia Użytkownikowi Portalu udostępnianie danych, informacji oraz materiałów stanowiących Multimedialną Zawartością Portalu na portalach lub serwisach społecznościowych poprzez umieszczone w Portalu „wtyczki” (plug-in) tych portali lub serwisów społecznościowych typu Facebook, YouTube, Twitter. Udostępnienie danych, informacji oraz materiałów stanowiących Multimedialną Zawartością Portalu na portalach i serwisach o których mowa w zd. 1 nie stanowi naruszenia praw Usługodawcy o których mowa w Rozdziale X, pod warunkiem zachowania integralności tych danych, informacji oraz materiałów, ich publikowania w celach niezarobkowych oraz wskazania źródła ich pochodzenia.
 2. Zasady korzystania z umieszczonych w Portalu „wtyczek” (plug-in) portali i serwisów społecznościach oraz korzystania z tych portali i serwisów społecznościach określa podmiot świadczący usługi związane z korzystaniem z tych portali lub serwisów.
 3. Usługodawca oświadcza, że nie jest podmiotem świadczącym na rzecz Użytkowników Portalu usług „wtyczkek” (plug-in) i w związku z tym nie uzyskuje żadnych informacji pochodzących bezpośrednio lub pośrednio od podmiotów świadczących usługi „wtyczkek” (plug-in).
 4. W przypadku, gdy dane, informacje oraz materiały stanowiące Multimedialną Zawartością Portalu opublikowane zostały w ramach portali lub serwisów o których mowa w pkt. 1, korzystanie z tych portali lub serwisów odbywa się na zasadach określonych przez podmiot świadczący usługi związane z korzystaniem z portalu lub serwisu.  

Rozdział XIII
Postanowienia końcowe, zmiana Regulaminu 

§ 25 Postanowienia końcowe, zmiana Regulaminu

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie znajdują zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
 2. Usługodawca uprawniony jest do zmiany Regulaminu w szczególności poprzez wprowadzenie w jego treści dodatkowych postanowień w przypadku: zmiany przepisów prawa wymagających wprowadzenia zmiany w treści Regulaminu; zmiany sposobów i warunków zawierania umów o świadczenie usług; zmiany siedziby, danych adresowych Usługodawcy; zmiany profilu działalności Usługodawcy; wprowadzenie nowych usług, udogodnień związanych z zawieraniem, rozwiązywaniem i realizacją umów.
 3. O zmianie Regulaminu dotyczącym usług o których mowa w Rozdziale IV, Użytkownik Portalu zostanie poinformowany poprzez zamieszczenie przez Usługodawcę na stronie głównej Portalu, nie później niż 14 dni przed planowaną zmianą, informacji o zmianie Regulaminu i dacie wejścia jej w życie zawierającą w swoje treści link (hiperłącze) którego kliknięcie umożliwia zapoznanie się z treścią wprowadzanych zmian i następnie wyświetlaniu tej informacji przez okres 14 kolejnych dni kalendarzowych po zmianie Regulaminu, 
 4. O zmianie Regulaminu dotyczącym usług o których mowa w Rozdziale V lub Rozdziale VIII, Przedsiębiorca poinformowany zostaje poprzez:
  1. Zamieszczenie przez Usługodawcę na stronie głównej Portalu, nie później niż 14 dni przed planowaną zmianą, informacji o zmianie Regulaminu i dacie wejścia jej w życie zawierającą w swoje treści link (hiperłącze) którego kliknięcie umożliwia zapoznanie się z treścią wprowadzanych zmian i następnie wyświetlaniu tej informacji przez okres 14 kolejnych dni po zmianie Regulaminu, oraz
  2. Wysłanie na adres poczty elektronicznej Przedsiębiorcy, wskazany w procesie zawierania umowy o świadczenie usługi, nie później niż 14 dni przed planowaną zmianą, informacji o zmianie Regulaminu i dacie wejścia jej w życie, ze wskazanym zakresem zmian.
 5. W przypadku zmiany Regulaminu Przedsiębiorca ma prawo do wypowiedzenia zawieranej z Usługodawcą umowy na świadczenie wszystkich lub określonych usług, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia wysłania, w trybie o którym mowa w pkt. 4 lit. b, informacji o zmianie Regulaminu. W braku wypowiedzenia umowy, do umów pomiędzy Przedsiębiorcą i Usługodawcą i świadczonych usług, od dnia wskazanego jako data wejścia w życie zmian, zastosowanie znajdują nowe postanowienia Regulaminu. 
 6. Wypowiedzenie umowy o którym mowa w pkt. 5 następuje poprzez przesłanie Usługodawcy na Trwałym nośniku informacji oświadczenia o wypowiedzeniu umowy z uwagi na zmianę Regulaminu. 
 7. Usługodawca oraz Użytkownik Portalu oświadczają, że w przypadku powstania sporu związanego ze świadczeniem przez Usługodawcę usług o których mowa w Regulaminie w pierwszej kolejności będą dążyć do polubownego załatwienia sporu, a dopiero w dalszej kolejności spór zostanie poddanych pod rozstrzygniecie sądu powszechnego. Wszelkie spory wynikające ze świadczenia przez Usługodawcę usług o których mowa w Regulaminie podlegają prawu polskiemu i będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo i miejscowo sąd powszechny z tym zastrzeżeniem, że w przypadku usług świadczonych na rzecz Przedsiębiorców właściwym rzeczowo i miejscowo sądem powszechny jest sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy. 
 8. Regulamin obowiązuje od dnia 7 września 2019 roku  do czasu uchylenia bądź zmiany jego postanowień. 

ZAŁĄCZNIKI:

Partnerzy