Szukaj w działach:
Polityka prywatności

Polityka prywatności przedsiębiorstwa Staleo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi

Na podstawie art. 13 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływy takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE L2016, Nr 116) – dalej jako: RODO, niniejszym zawiadamiamy o obowiązujących od dnia 25 maja 2018 roku zasadach przetwarzania przez nas danych osobowych.

Niniejsza polityka prywatności odnosi się do:

Część I Postanowienia ogólne

Część II Zasady przetwarzania danych osobowych w przypadku zbierania tych danych od osoby, której dane dotyczą.

Część III Zasady przetwarzania danych osobowych w przypadku uzyskiwania tych danych w inny sposób niż od osoby, której dane dotyczą.

Część IV Stosowanie plików Cookies (Ciasteczka), zagrożenia związane z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną, inne postanowienia.

Część I Postanowienia ogólne

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych, a zatem podmiotem który dane osobowe przetwarza jest Staleo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi pod adresem ul. Chóralna 16/32 93-328 Łódź, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000438311, zwana dalej „Administratorem”.

Z Administratorem można skontaktować się w następujący sposób:

1) telefonicznie pod numerem telefonu: 48 799 312 812, lub 42 307 22 10
2 )za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail: biuro@staleo.pl
3) korespondencyjnie na adres Administratora: ul. Chóralna 16/32, 93-328 Łódź

Niniejszym informujemy, że Administrator nie ustanowił Inspektora danych osobowych. 

Cześć II Zasady przetwarzania danych osobowych w przypadku zbierania tych danych od osoby, której dane dotyczą. 

2. Cel oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych 

 1. Przetwarzamy Państwa dane osobowe w związku z zawieranymi przez Państwa z nami umowami związanymi ze świadczonymi usługami tj. w celu:
  1. korzystania przez Państwa z oferowanych przez nas usług świadczonych drogą elektroniczną w tym Konta oraz wykonania zawartych miedzy nami umów, pod którym to pojęciem należy rozumieć również dokonywanie czynności zmierzających do ich zawarcia, zmiany, rozwiązania, realizacji,
  2. zakładania i zarządzenia Państwa Kontem oraz zapewnienia obsługi tego Konta, rozwiązywania problemów związanych z  jego funkcjonowaniem,
  3. obsługi reklamacji i zgłoszeń związanych z umowami i świadczonymi usługami, które do nas Państwo kierujecie
  4. kontaktowania się z Państwem w celach zwianych z wykonaniem zawartych między nami umów.

  W tym celu zbieramy następujące Państwa dane osobowe: imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, NIP, REGON.

  Podstawami prawnymi przetwarzania danych osobowych we wskazanym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a zatem przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jesteście Państwo lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem takiej umowy. 
 2. Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu:
  1. prowadzeniem wobec Państwa działań o charakterze marketingowym w tym działań marketingu bezpośredniego własnych usług Administratora, w szczególności za pośrednictwem Newslettera,
  2. kontaktowania się z Państwem w celach związanych z  prawnie dozwolonymi działaniami marketingowymi.
  3. prowadzenia działań marketingowych i promocyjnych Administratora na portalach społecznościach oraz multimedialnych.

  W tym celu zbieramy następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, dane biometryczne: wizerunek.

  Podstawami prawnymi przetwarzania danych osobowych we wskazanym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, a zatem w oparciu o Państwa zgodę.
 3. Państwa dane osobowe będą przez nas również przetwarzane w przypadku konieczności dochodzenia lub obrony roszczeń oraz korzystania z usług odbiorców na przykład biur rachunkowych dokonujących rozliczeń księgowych, na podstawie art.  6 ust. 1 lit. f RODO, jako okoliczności zaliczanej do prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora,
 4. Państwa dane osobowe będą przez nas również przetwarzane w celach wykonania  obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w tym obowiązków podatkowych, rozliczeniowych, administracyjnych, archiwizacyjnych tj. w oparciu o przepis art. 6 ust.1  pkt. c RODO.

2. Informacje o odbiorcach danych osobowych lub o kategoriach takich odbiorców 

Informujemy, że odbiorcami Państwa danych osobowych, a zatem podmiotami, którym Administrator ujawnia dane osobowe są: 

 1. Przedsiębiorstwa kurierskie, świadczące usług przewozowe lub pocztowe,
 2. Podmioty z którymi Administrator współpracuje, lub z których usług korzysta w tym firmy marketingowe, dostawcy usług i rozwiązań z branży informatycznej i IT, podmiotu świadczące usługi fotograficzne oraz audiowizualne, biura rachunkowe, podmioty świadczące usługi księgowe, kancelarie prawne, firmy windykacyjne,
 3. Organy i instytucje publiczne na zasadach wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego

3. Przekazywanie danych do państwa trzecich i organizacji międzynarodowych

Informujemy, że Państwa dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC oraz zamieszczane na tzw. „portalach społecznościach”  prowadzonych przez Facebook Inc., Twitter, Inc. w związku z prowadzonymi działaniami marketingowymi i promocyjnymi Administratora.

4. Okres przez który przetwarzane i przechowywane są Państwa dane osobowe 

Państwa dane osobowe będą przez nas przetwarzane i przechowywane wyłącznie przez okres:

 1. Niezbędny dla realizacji zawieranej przez Państwa z nami umowy związanej ze świadczonymi usługami, a po tym okresie dane będą przechowywane w celach dochodzenia lub obrony przed roszczeniami mogącymi powstać w związku z wykonaniem umowy związanej ze świadczonymi usługami,
 2. Wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa w tym w szczególności przepisów podatkowych, administracyjnych, archiwizacyjnych.
 3. Do chwili cofnięcia zgody co do przetwarzania tych danych osobowych. 

5. Prawa przysługujące osobie której dane dotyczą 

Informujemy, że przepisy RODO zapewniają Państwu następujące prawa: 

 1. Prawo żądania dostępu do przetwarzanych przez nas Państwa danych osobowych, pod którym to pojęciem rozumie się uzyskiwanie od nas, jako Administratorów informacji odnoszących się do celu w jakim dane są przetwarzane, rodzaju przetwarzanych danych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych, okresie przechowywania, przysługujących Państwu prawach wynikających z RODO, uzyskiwania kopi Państwa danych osobowych podlegających przetwarzaniu, informacji o prawie do wniesienia skargi,
 2. Prawo do sprostowania, poprawienia, uzupełnienia przez nas danych osobowych Państwa dotyczących.
 3. Prawo do żądania usunięcia przez nas Państwa danych osobowych. Prawo do żądania usunięcia danych osobowych realizowane jest przez nas niezwłocznie po otrzymaniu od Państwa takiego żądania, jeżeli dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane, cofnęli Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych, a nie ma innej podstawy prawnej ich przetwarzania, wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania Państwa danych osobowych, wnieśli Państwo sprzeciw co do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji przez nas marketingu bezpośredniego, dane osobowe były przetwarza niezgodnie z prawem, dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego przepisami prawa, dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego oferowanych dziecku
 4. Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadku, gdy na przykład kwestionują Państwo prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych; Administratora nie potrzebuje już Państwa danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Państwu do ustalenia, dochodzenia lub obrony przysługujących Państwu roszczeń; wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie jako Administratora są nadrzędne wobec podstaw Państwa sprzeciwu. 
 5. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru w zakresie przetwarzania danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 6. Prawo do przenoszenia danych osobowych pod którym to pojęciem rozumie się możliwość uzyskania przez Państwa od nas danych osobowych, które Państwa nam przekazali w formacie nadającym się do odczytu maszynowego, jak również prawo żądania przesłania tych danych innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.
 7. Mają Państwo również prawo do winienia w dowolnym momencie sprzeciw co do przetwarzania Państwa danych osobowych w związku z prowadzonym marketingiem bezpośrednim (wysyłanie Newlettera). Z chwilą wniesienia takiego sprzeciwu Państwa dane osobowe nie będą już przetwarzane w tym celu.  

Realizacja powyższych praw jest możliwa przez Państwa w dowolnym momencie. 

W szczególności w każdym momencie mogą Państwo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych co do których wyraziliście zgodę na ich przetwarzanie. 

6. Skutki niepodania danych osobowych 

Informujemy, że podanie przez Państwa wszystkich zbieranych przez nas danych osobowych jest dobrowolne. 

Niepodanie niektórych danych osobowych będzie uniemożliwiać nam świadczenie Państwu usług drogą elektroniczną, zawieranie umów. 

7. Dodatkowe informacje

 1. Informujemy, że w przypadku gdy uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych dokonywane jest niezgodnie z przepisami, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. 
 2. Informujemy również, że Administrator nie stosuje zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania.
 3. W przypadku, w którym będzie zachodziła konieczność przetwarzania Państwa danych osobowych w innym celu niż ten dla którego dane osobowe zostały zebrane zostaną Państwo poinformowani o tym fakcie. Udzielimy Państwu wówczas wszelkich informacji odnoszących się do kategorii przetwarzanych danych osobowych, ich celach i podstawach prawnych oraz przysługujących Państwu w związku z tym prawach.

Cześć III Zasady przetwarzania danych osobowych w przypadku uzyskiwania tych danych w inny sposób niż od osoby, której dane dotyczą.

Informujemy, że w niektórych przypadkach Państwa dane osobowe Administrator pozyskuje w innych sposób, niż bezpośrednio od Państwa. Z uwagi na powyższe prosimy o zapoznanie się z informacjami z Części I oraz zapoznanie się z poniższymi informacjami:

1. Rodzaje, kategorie danych osobowych

 1. Zbieramy następujące Państwa dane osobowe:
  1. imię, nazwisko,
  2. numer telefonu służbowego,
  3. stanowisko pracy,
  4. miejsce zatrudnienia,
  5. adres poczty elektronicznej,
 2. Wskazane dane są danymi kontaktowymi.

2. Źródło danych osobowych

Wskazane w pkt. 1 dane osobowe pozyskujemy od naszych kontrahentów, osób z którymi zawieramy umowy i dotyczą one Państwa jako osób fizycznych reprezentujących naszego kontrahenta lub zostali Państwo wskazani jako osoby do kontaktu, współpracy z nami w związku z zawartymi umowy, świadczonymi usługami. 

3. Cel przetwarzania Państwa danych osobowych

Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym dla wykonania zadań Administratora związanych z wykonaniem zawartych umów, świadczonych usług. Podstawą takiego przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust.1  lit. f RODO, a zatem nasz prawnie uzasadniony interes. Przetwarzanie Państwa danych osobowych może być również niezbędne dla wypełnienia obowiązku prawnego na nas ciążącego i wynikającego z przepisów prawa obowiązującego, a podstawą prawną takiego działania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

4. Odbiorcy danych osobowych

Informujemy, że Państwa dane podlegają przekazaniu do odbiorców danych osobowych, chyba że konieczność ich przekazania będzie wynikała z realizacji zawartych umów lub wykonania na rzecz podmiotów od których dane otrzymaliśmy usług. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być również organy administracji publicznej, w tym organy podatkowe, jak również firmy świadczące na naszą rzecz usługi księgowe biura rachunkowe, podmioty świadczące usługi księgowe, kancelarie prawne, firmy windykacyjne. 

5. Przekazywanie do państwa trzeciego

Informujemy, że wskazane dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

6. Okres czasu przechowujemy i przetwarzamy dane osobowe

Dane osobowe o których mowa w pkt 1 przechowywane są wyłącznie przez okres:

 1. Niezbędny dla realizacji zawieranej między nami umów, świadczenia usług, a po tym okresie dane będą przechowywane w celach dochodzenia lub obrony przed roszczeniami mogącymi powstać w związku z wykonaniem umowy związanej ze świadczonymi usługami,
 2. Wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa w tym w szczególności przepisów podatkowych, administracyjnych, archiwizacyjnych.

7. Inne informacje

Dane osobowe o których mowa w pkt 1 przechowywane są wyłącznie przez okres:

 1. Informujemy, że w przypadku uzyskiwania tych danych w inny sposób niż od osoby, której dane dotyczą, osobom których dane osobowe w ten sposób uzyskiwana i przetwarzane dotyczą przysługują prawa o których mowa w Części II pkt. 5 i 7
 2. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych w przypadku gdy uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych dokonywane jest niezgodnie z przepisami.
 3. Informujemy również, że Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO.

Cześć IV Stosowanie plików Cookies (Ciasteczka), zagrożenia związane z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną, inne postanowienia.

1. Pliki Cookies

Dane osobowe o których mowa w pkt 1 przechowywane są wyłącznie przez okres:

 1. Administrator nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są na Państwa urządzeniu w celu usprawnienia korzystania ze stron internetowych Portalu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości stron internetowych Portalu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Portalu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Portalu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  3. utrzymania sesji Użytkownika Portalu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Portalu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  4. wyświetlania i ograniczania liczby kontaktów z reklamą.
 4. Stosowane są trzy zasadnicze rodzaje plików cookies:
  1. sesyjne (ang. session cookies) które są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
  2. stałe (ang. persistent cookies) przechowywane są w Państwa urządzeniu przez czas określonyw parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia
  3. podmiotów zewnętrznych (ang. third parties cookies) to pliki pochodzące np. z serwerów reklamowych, serwerów firmi dostawców usług (np. map umieszczanych w Portalu) współpracujących z Administratorem. Pozwalają one dostosowywać np. reklamy do preferencji i zwyczajów ich Użytkowników. Cookie z tej kategorii w Portalu są ustawiane przez następujące firmy: Facebook, Google.
 5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Portalu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Portalu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej. Oraniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na dostępność niektórych funkcji na stronach internetowych Administratora.

2. Zagrożenia związane z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną

 1. Informujemy, że w związku z korzystaniem z usług świadczonych drogę elektroniczną jesteście Państwo narażeni na różne istniejące w Internecie zagrożenia do których zaliczają się na przykład związanych z otrzymywaniem spamu, złośliwego oprogramowania, wirusów itp.
 2. Z uwagi na występujące w Internecie zagrożenia związane z bezpieczeństwem danych, należy w sposób szczególnie ostrożny posługiwać się hasłami dostępowymi do usług świadczonych drogą elektroniczną, danych wprowadzanych do systemów płatności. Zalecane jest stosowanie oprogramowania mającego na celu ochronę przed zagrożeniami w szczególności w postaci zaktualizowanych programów antywirusowych, programów antyspywear.

Informujemy, iż calem dołożenia wszelkich starań mających na celu poinformowanie Państwa o stosowanej przez Sprzedawcę polityce prywatności niniejszy dokument na stałe zamieszczony został na stronie internetowej Sklepu oraz dostępny pozostaje w Siedzibie Administratora.

Partnerzy