Szukaj w działach:

Instalacja oczyszczania spalin oparta na technologii

Instalacja oczyszczania spalin oparta na technologii


Instalacja oczyszczania spalin oparta na technologii z wykorzystaniem reaktora fluidalnego w elektrociepłowni EC-1 w Lubinie z Grupy KGHM

Naszym największym dziedzictwem jest środowisko naturalne – i to w naszych rękach leży zadbanie o nie dla kolejnych pokoleń. Dbałość o środowisko naturalne w połączeniu z dalszym rozwojem cywilizacyjnym to wyzwanie podstawowe, przed którym stoimy w obliczu dzisiejszego świata. Właśnie dlatego „Energetyka“ sp. z o.o. unowocześnia i poddaje modernizacji swoje obiekty, w celu zminimalizowania szkodliwego wpływu na naturalne środowisko.  

Jednym z głównych priorytetów branży ciepłowniczej stały się działania, które mają na celu przyczynienie się do wzrostu bezpieczeństwa ekologicznego. Elektrociepłownie wyposaża się w innowacyjne systemy neutralizacji związków niepożądanych oraz w nowoczesne instalacje, które optymalizują procesy spalania. Instalacje te dodatkowo doposażone są w urządzenia, które monitorują ciągle wielkość emisji zanieczyszczeń, jakie emitowane są do atmosfery. 

Kwestie prawne

Konkluzje BAT, dotyczące „Dużych Źródeł Spalania,” oraz dyrektywa IED, wprowadzona rozporządzeniem ministra ochrony środowiska są źródłem innowacyjnego podejścia w kwestiach emisji związków szkodliwych do atmosfery oraz spalania węgla w kotłach, wprowadzanego przez przedsiębiorstwa ciepłownicze. Spełnienie wszystkich norm, które obowiązują wymaga czegoś więcej, niż tylko redukcji emisji pyłów. Nowe dyrektywy obligują do ograniczenia również innych związków chemicznych, takich jak SO,, NO,, HCI, HF czy Hg. Szereg czynników wpływa na ostateczny wybór instalacji i urządzeń, co przekłada się na zastosowanie właściwej technologii oczyszczania spalin. Wymaga to specjalistycznej wiedzy dotyczącej występujących tam zjawisk fizycznych oraz reakcji chemicznych, wobec czego jest procesem bardzo trudnym.

Spółka „Energetyka” Sp. z o.o. stanęła przed takim wyzwaniem i wszczęła realizację inwestycji na obiekcie EC-1, która miała na celu wybudowanie instalacji, która charakteryzować będzie się niskimi kosztami inwestycji, a przy tym w niewielkim stopniu będzie zużywać reagenty i minimalizować koszty eksploatacyjne. Za realizację zadania odpowiedzialne było konsorcjum z udziałem INSTAL-FILTER SA.

ETYKIETA PROCESU

• Lokalizacja: EC 1 Lubin — Grupa KGHM
• Proces: produkcja energii cieplnej i elektrycznej
• Rodzaj zanieczyszczeń: związki siarki i azotu, związki szkodliwe HF, HCI, Hg oraz pyły z procesu spalania węgla kamiennego
• Obsługiwane urządzenia: 2 kotły typu OR-50 i dwa kotły WR-40
• Zakres instalacji: odsiarczanie, odpylanie, odazotowanie oraz neutralizacja zw. toksycznych ze spalin z kotłów rusztowych
• Wydajność instalacji: 430 000 m3/h

Technologia

Nowoczesna instalacja oczyszczania spalin zaprojektowana przez INSTAL-FILTER SA opiera się na technologii wykorzystującej reaktor fluidalny. Pozwala to osiągnąć wymagane parametry emisyjne i wyróżnić się niskim zużyciem reagentów. Dzięki zastosowanej metodzie jako reagent wykorzystywane jest wapno hydratyzowane, które w formie gotowego sorbentu dostarczane jest do elektrociepłowni. 

Dzięki tej nowoczesnej instalacji praca jest bardziej elastyczna, a obsługa elektrociepłowni dostosowuje się do jej chwilowego obciążenia, od wartości minimalnych do maksymalnych. Zastosowanie innowacyjnej technologii umożliwia elektrociepłowni EC-1 w Lublinie spełenienie nawet najbardziej rygorystycznych norm, które zawarte są w konkluzjach BAT i dyrektywie IED, które warunkują działanie obiektu.

Parametry emisyjne osiągnięte przy zastosowaniu instalacji oczyszczania spalin z wykorzystaniem złoża fluidalnego:

 • stężenie dwutlenku siarki (SO,) poniżej 150 mg/Nm3,
 • stężenie tlenków azotu (NO, ) poniżej 150 mg/Nm3,
 • stężenie pyłu poniżej 5 mg/Nm3,
 • stężenie chlorowodoru (HCl) poniżej 3 mg/Nm3,
 • stężenie fluorowodoru (HF) poniżej 2 mg/Nm3
 • stężenie rtęci (Hg) poniżej 3 ug/Nm3
 • stężenie NH, poniżej 5 mg/Nm3.

Możliwość zwiększenia skuteczności instalacji bez dodatkowych nakładów inwestycyjnych to bardzo istotna zaleta zastosowanego rozwiązania. Dzięki technologii INSTAL-FILTER SA możliwe jest kontynuowanie obniżenia emisji szkodliwych substancji, dzięki zwiększenia dawek zastosowanego sorbentu.


Źródło: INSTAL-FILTER SA.


Dodano 12.11.2019
Podziel się
powrót

Newsletter

Powiązane:

Reklama

 • Reklama

 • Czasopisma

 • Targi

 • Reklama

 • Reklama

 • Reklama

  Newsletter

  Reklama

  Targi

  Czasopisma

  Reklama

  Newsletter

  Partnerzy