Szukaj w działach:

I. Definicje

§ 1

W niniejszym regulaminie użytkowników, zwanym dalej „Regulaminem”, pod poniższymi pojęciami należy rozumieć:

 1. ;„Portal”- stronę główną www.staleo.pl oraz jej pod-strony,
 2. „Regulamin” - określa zasady korzystania z serwisu, który jest dostępny w Internecie pod adresem www.staleo.pl.
 3. Właścicielem i operatorem serwisu jest firma: Staleo Sp. z o.o., ul. Chóralna 16, 93-328 Łódź , NIP: 982-037-36-73, REGON: 101492410
 4. Użytkownik serwisu :
  1. „Zalogowany Użytkownik Portalu” - każdy internauta, który wypełnił formularz rejestracyjny dostępny na  www.staleo.pl/przylacz-sie
  2. „Użytkownik Portalu” - każdy internauta, w tym również Zalogowany Użytkownik Portalu, wyświetlający w swojej przeglądarce internetowej Portal,

W niniejszym regulaminie użytkowników, zwanym dalej „Regulaminem”, pod poniższymi pojęciami należy rozumieć:

II. Postanowienia ogólne

§ 2

Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Portal na rzecz Zalogowanych Użytkowników Portalu polegających na: umożliwieniu im bezpłatnie stworzenia swego Konta, zmiany hasła, przesyłaniu wiadomości do innych Zalogowanych Użytkowników Portalu, dodawania komentarzy pod artykułami publikowanymi w Portalu, korzystania z usługi newsletter, uz, a także z innych oferowanych przez Wykonawcę usług.

§ 3

 1. Osoba chcąca zawrzeć umowę z Wykonawcą wypełnia i wysyła do Wykonawcy odpowiedni formularz znajdujący się na stronie www o adresie: www.staleo.pl/przylacz-sie . Jednocześnie należy złożyć oświadczenia dotyczące akceptacji Regulaminu oraz w przedmiocie przetwarzania danych osobowych, informacji handlowej i newslettera staleo.pl. Wysłanie powyższego formularza do Wykonawcy oznacza akceptację treści Regulaminu. W formularzu należy podać co najmniej: login, hasło, e-mail, województwo, branżę, płeć. Wysłany formularz stanowi ofertę złożoną Wykonawcy zawarcia umowy, której przedmiotem jest założenie Konta oraz dostęp do funkcjonalności ofertowanych w Portalu.
 2. Wykonawca wysyła następnie do osoby chcącej zawrzeć umowę z Wykonawcą e-maila zawierającego link aktywacyjny dla Konta.
 3. Zawarcie umowy następuje z chwilą wprowadzenia e-maila od Wykonawcy do środka komunikacji elektronicznej Użytkownika Portalu w taki sposób, żeby mógł się zapoznać z treścią tego e-maila. Umowa zostaje zawarta pod warunkiem zawieszającym, że Użytkownik Portalu dokona aktywacji Konta, zgodnie 
  z postanowieniem ustępu poniższego.
 4. Aktywacja Konta następuje po kliknięciu przez Użytkownika Portalu linku aktywacyjnego zamieszczonego w wiadomości e-mail przesłanej do Użytkownika Portalu na podany przez niego w formularzu, o którym mowa w ustępie powyższym, adres e-mail oraz zalogowaniu się na swoje Konto. Aktywacja Konta jest możliwa w terminie 7 dni od dnia wprowadzenia do środka komunikacji elektronicznej Użytkownika Portalu wiadomości e-mail, o której mowa w zdaniu pierwszym, w taki sposób, że mógł się zapoznać z jej treścią.

§ 4

Portal Staleo.pl  podzielony jest na dwie części dotyczące usług:

 1. Część bezpłatną, która obejmuje: możliwość składania ofert oraz swobodny dostęp do zawartości merytorycznej serwisu, wpis gratisowy do katalogu firm.
 2. Część płatną, która obejmuje: wpis mini lub max do katalogu firm, dostęp do szczegółów ofert w dziale giełda ofert.

§ 5

Każdy Zalogowany Użytkownik Portalu może założyć w Portalu tylko jedno Konto

III. Prawa i obowiązki

§ 6

Wykonawca zobowiązuje się umożliwić Zalogowanemu Użytkownikowi Portalu edycję jego  profilu w Portalu.

§ 7

W profilu oprócz informacji, których podanie jest niezbędne do rejestracji w Portalu Zalogowany Użytkownik Portalu może dodać dalsze informacje na swój temat, a następnie je edytować. Za pośrednictwem profilu możliwa jest również zmiana hasła.

§ 8

Użytkownik jest zobowiązany do:

 1. Podania danych zgodnych z prawdą w fazie rejestracji i ich aktualizacji,
 2. Podania danych zgodnych z prawdą w fazie składania ofert i ich aktualizacji,
 3. Przestrzegania regulaminu serwisu Staleo.pl i jego poprawek,
 4. Ochrony identyfikatora - „login” oraz hasła

§ 9

Użytkownik ma prawo do:

 1. Dostępu do serwisu Staleo.pl w ramach deklarowanego poziomu prezentacji (gratis, mini, max)
 2. Dokonywania zmian danych rejestracyjnych – prezentacji firmy na portalu.
 3. Użytkownik upoważnia serwis Staleo.pl do kierowania na swój adres informacji promocyjnych, ofert, tekstów reklamowych, handlowych,  itp.

§ 10

Właściciel portalu Staleo.pl  nie ponosi odpowiedzialności za:

 1. Treści ofert  oraz prawdziwość danych teleadresowych umieszczonych na portalu,
 2. Tymczasowy brak dostępu do serwisu wynikający z winy użytkownika lub wskutek działań sił wyższych,
 3. Szkody spowodowane udostępnianiem  hasła lub login-u do prezentacji  osobom trzecim,
 4. Ewentualne szkody spowodowane  w wyniku korzystania z serwisu.

§ 11

Właściciel portalu Staleo.pl  ma prawo do:

 1. Weryfikacji zawartości ofert, ogłoszeń, danych umieszczonych na portalu oraz  ich prawdziwości,
 2. Usuwać konta użytkowników, którzy naruszają warunki regulaminu,
 3. Wykorzystywania danych teleadresowych wszystkich użytkowników portalu  w celach: marketingowych, reklamowych, oraz handlowych,
 4. Wprowadzania zmian regulaminu, bez obowiązku informowania o zmianach.

§ 12

 1. Zalogowany Użytkownik Portalu udziela Wykonawcy nieograniczonej terytorialnie, nieodpłatnej, niewyłącznej licencji na korzystanie przez Wykonawcę z majątkowych praw autorskich przysługujących Zalogowanemu Użytkownikowi Portalu do:
  1. Zdjęć oraz logotypów, jakie zamieści on na swoim profilu w Portalu na następujących polach eksploatacji: w zakresie rozpowszechniania utworu poprzez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, a w szczególności poprzez zamieszczenie w sieci Internet.
 2. Licencja, o której mowa w postanowieniu ustępu powyższego jest udzielona na okres pięciu lat, po upływie tego czasu licencja ta przekształca się w udzieloną na czas nieoznaczony.

IV. Funkcjonalności Konta.
A. Prezentacja firmy:

§ 13

Rejestracja firmy jest usługą bezpłatną – prezentacja Gratisowa (GTS). Zawiera następujące dane i funkcje: Dane firmy  (dane adresowe, mapka, 5 kategorii ) dostępne dla wszystkich odwiedzających serwis Staleo.pl

§ 14

Usługobiorca ma możliwość powiększenia prezentacji do opcji Mini lub Max, Szczegóły :www.staleo.pl/przylacz-sie , zgodnie z obowiązującym cennikiem.

§ 15

 1. Użytkownik składa zamówienie na prezentację bezpłatną – prezentacja Gratisowa (GTS), przez wypełnienie formularza zamieszczonego w serwisie www.staleo.pl/rejestracja.
 2. Użytkownik składa zamówienie na prezentację Płatną ( Mini lub Max) przez odesłanie wypełnionego i podpisanego i podstemplowanego, zamówienia drogą mailową, faksem lub tradycyjną pocztą.
 3. Właściciel portalu  Staleo.pl  zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia bez podania przyczyny.

§ 16

Rejestrując się w portalu  użytkownik składa jednocześnie oświadczenie o ponoszeniu pełnej odpowiedzialności za wszystkie wykorzystane w usłudze dobra będące przedmiotem ochrony prawnej.

§ 17

 1. Użytkownik portalu  ponosi całą odpowiedzialność za ewentualne szkody po stronie operatora serwisu Staleo.pl.,  wywołane treściami umieszczonymi przez niego na portalu. Zamawiający zobowiązany jest także do pokrycia ewentualnych kosztów postępowania spornego, w tym sądowego.
 2. Użytkownik jest odpowiedzialny za treść reklam i ochronę praw autorskich materiałów przekazanych do opracowania reklamy.
 3. Wykonane i wykorzystane przez operatora serwisu Staleo.pl opracowanie reklam i tekstów są jego własnością i nie mogą być wykorzystane w innych publikacjach bez jego zgody, z wyjątkiem nazw, znaków towarowych i innych elementów chronionych prawem.
 4. Elementy graficzne dostarczone do realizacji zamówienia muszą być w formacie GIF, JPG, PSD, CDR, TIFF, BMP lub inne ustalone z użytkownikiem.

§ 18

 1. Wszystkie płatności realizowane są na podstawie faktury VAT.
 2. Zamawiający jest zobowiązany do uregulowania należności w terminie wskazanym w fakturze .
 3. Należność nie może zostać podzielona na raty.
 4. Należność nie może zostać podzielona na raty.
 5. Zamawiający jako potwierdzenie chęci wykupienia usługi składa podpisane zamówienie. W przeciągu jednego dnia roboczego Zamawiający ma możliwość zrezygnowania z zakupu. Warunkiem jest przesłanie pisemnej rezygnacji drogą elektroniczną, faksem lub pocztą tradycyjną z zachowaniem jednodniowego terminu rezygnacji.
 6. Realizacja zamówienia i umieszczenie danych w Katalogu następuje w momencie potwierdzenia danych znajdujących się na formularzu zamówienia i w przypadku wyboru Płatnej Usługi.
 7. Zawartość wpisów do katalogu firm dostępna jest bezpłatnie na stronach Staleo.pl

B. Ogłoszenia:

§ 19

 1. Oferty zostały podzielone na sekcje: Kooperacja, Maszyny, Materiały, Praca.
 2. Oferty sortowane  są według kolejności ich dodawania.

§ 20

 1. Każdy „Zalogowany Użytkownik Portalu”  ma prawo do bezpłatnego przeglądania wszystkich ogłoszeń.
 2. Pełny dostęp do  Ogłoszeń Kooperacji mają firmy posiadające profil płatny – Mini, Max.
 3. Każdy „Użytkownik Portalu”  ma prawo do bezpłatnego przeglądania wszystkich ogłoszeń.
 4. Treść ogłoszeń  są dostępne  publicznie.
 5. Operator serwisu Staleo.pl nie odpowiada za szkody polegające na utracie korzyści poniesionych przez użytkowników portalu.

V. Czas trwania umowy

§ 21

Przy braku odmiennej umowy, umowa z Zalogowanym Użytkownikiem Portalu na usługi dostępne w portalu,  zostaje zawarta na czas nieokreślony.

§ 22

 1. Każda ze stron ma prawo wypowiedzenia umowy z Zalogowanym Użytkownikiem Portalu.
 2. Przy braku odmiennej umowy, w przypadku wypowiedzenia umowy przez Wykonawcę umowa rozwiąże ze skutkiem natychmiastowym, bez konieczności podawania przyczyny.
 3. Przy braku odmiennej umowy, Zalogowany Użytkownik Portalu wypowiada umowę poprzez pisemne wypowiedzenie przesłane mailem, faksem, lub pocztą, z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.

VI. Inne usługi

§ 23

Wykonawca zastrzega sobie możliwość wprowadzenia dodatkowych usług dla Zalogowanych Użytkowników Portalu.

VII. Prywatność

§ 24

 1. Właściciel portalu Staleo.pl przetwarza dane osobowe użytkowników z zachowaniem wymaganych przez polskie prawo środków bezpieczeństwa oraz z poszanowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów. Celem zbierania tych danych jest zapewnienie sprawnego funkcjonowania serwisu.
 2. „Zalogowany Użytkownik Portalu”  upoważnia operatora serwisu Staleo.pl do przesyłania korespondencji na adres poczty elektronicznej użytkownika.

§ 25

 1. Portal Staleo.pl wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Stosujemy je, by ułatwić korzystanie z portalu oraz w celach statystycznych.
  Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia użytkownika.
 2. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przekazanych danych przez operatora serwisu Staleo.pl

VIII. Prawa autorskie

§ 26

 1. Zawartość serwisu Staleo.pl jest wyłączną własnością właściciela portalu Staleo.pl Wszelkiego rodzaju używanie zgromadzonych na portalu danych bez zgody serwisu Staleo.pl stanowi naruszenie Kodeksu Karnego oraz ustawy o ochronie prawa autorskiego.
 2. Kopiowanie i powielanie artykułów oraz wszelkich informacji znajdujących się na portalu jest możliwe jest jedynie po wyrażeniu pisemnej zgody przez operatora serwisu Staleo.pl

IX. Postanowienia końcowe

§ 27

Wykonawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku wprowadzenia nowych usług lub zakończenia działania usług dotychczasowych, a także w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa, które mają wpływ na treść stosunku prawnego między Wykonawcą a Zalogowanym Użytkownikiem Portalu. W przypadku zmiany Regulaminu będzie on publikowany na jednej z podstron Portalu. Nowe brzmienie Regulaminu będzie wiążące, chyba że Zalogowany Użytkownik Portalu wypowie umowę w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania e-maila.

ZAŁĄCZNIKI:

Partnerzy